Nezisková organizácia Dry Fermentation Biogas, n.o., so sídlom: Ul. gen. Klapku 2962/32, 94501 Komárno, IČO: 45736791 vznikla dňa 29.9.2011 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

  Dry Fermentation Biogas, n.o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

 • poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií;
 • organizačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií;
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby;
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
 • zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie viacjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného porozumenia komunít;
 • podpora aktivít pri príprave plánov, štúdií a organizovaní školení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií;
 • cezhraničná spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti;
 • oboznamovanie širokej verejnosti s inovatívnou technológiou výroby bioplynu.

Hlavným cieľom Dry Fermentation Biogas, n.o. je najmä:

poskytovať vedecko-technické a informačné služby, služby v oblasti výskumu, vývoja, a obnoviteľných zdrojov energií. Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami. Za týmto účelom bude poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých miestach pôsobnosti neziskovej organizácie a to predovšetkým na vyššie uvedené činnosti.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 sa stala úspešným žiadateľom o finančný príspevok a dňa 1.10.2012 začala realizáciu projektu s názvom:  Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného prostredia.
Hlavným cieľom projektu je podpora vývoja spojeného s obnoviteľnými zdrojmi  energie, hlavne v oblasti vyžívania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie s dôrazom na výrobu bioplynu netradičnou metódou – suchou fermentáciou biomasy.