5.strana ...„Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného prostredia / Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a környezetvédelem céljából“

Hlavný partner Dry Fermentation Biogas, n.o. vznikol z dôvodu rozširovania energetického využitia biomasy formou suchej fermentácie, keďže technológia suchej fermentácie v súčasnosti nie je na Slovensku, ale ani v Maďarsku dostupná. Usiluje sa ako prvý z oboch krajín zriadiť bioplynovú stanicu s využitím suchej fermentácie. Organizácia vznikla v roku 2011, ale jej zakladateľ a súčasne riaditeľ má viac ročné skúsenosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Jej hlavné úlohy v projekte sú: sledovať dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj zabezpečovať priebeh aktivít projektu, najmä aktivity č. 3 Zriadenie nového zariadenia na spracovanie biomasy a výrobu energie z nej.

Aktivity budú zabezpečovať spoločne so svojím cezhraničným partnerom, ktorým je Obec Sárisáp. Cezhraničný partner je zodpovedný za realizáciu aktivity: zriadenie solárnych elektrární a využívanie geotermálnej energie, ktorá sa bude realizovať priamo v Obci Sárisáp. Obec Sárisáp sa nachádza v severnej časti Zadunajska v Komárňansko-ostrihomskej župe, medzi výbežkami pohoria Gerecse, leží medzi obcami Tokod, Csolnok a Bajna.

Miesto fyzickej realizácie projektu

Všetky aktivity projektu sa na Slovenskej hranici budú realizovať na Západnom Slovensku, Nitrianskom kraji v Meste Kolárovo, konkrétne v mestskej časti Částa.
Región patrí medzi najúrodnejšiu oblasť Slovenska, pestujú sa tu najmä obilniny, zelenina a ovocie. Územie má veľmi dlhé vegetačné obdobie, čo umožňuje pestovať aj vysoko náročné plodiny. V tomto regióne vzniká veľké množstvo poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov, ktoré sa dajú využiť aj pre energetické účely, napr. pre výrobu bioplynu.

Na maďarskom prihraničnom území všetky aktivity projektu budú realizovné v obci Sárisáp. V rámci projektu budú vybudované 2 slnečné elektrárne inštaláciou zariadení na strechy obecných budov a to na strechu budovy Obecného úradu Sárisáp, na strechu budovy Športovej haly Základnej školy. V rámci projektu je plánovaná aj modernizácia kultúrneho domu v Sárisápe pre zlepšenie energetickej úspory pomocou využitia geotermálnej energie na vykurovanie.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je:
Zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie na oboch stranách hranice

Špecifické cieľe projektu:

  1. Zriadenie nových solárnych elektrární, zariadenia na spracovanie biomasy a využívanie geotermálnej energie
  2. Zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní obnoviteľných zdrojov energie
  3. Ochrana prírodných hodnôt v spoločnom maďarsko – slovenskom prihraničnom regióne

Aktivity v rámci projektu:

Aktivita č. 1: Projektový manažment zabezpečuje a riadi priebeh celého projektu. Táto činnosť je nevyhnutná pre úspešné zvládnutie jednotlivých aktivít projektu. Kontroluje ich priebeh a hodnotí dosiahnuté výsledky.

Aktivita č. 2: Zriadenie bioplynovej stanice na spracovanie biomasy a výrobu energie z nej. V rámci aktivity bude zrealizovaná stavebná časť, ako aj dodávka technologických zariadení pre bioplynovú stanicu. Energia bude využitá na vykurovanie bytov sociálne znevýhodnených vrstiev a rómskych komunít.

Aktivita č. 3: budú vybudované nové solárne elektrárne o výkone 27 kWp a 43 kWp..

Aktivita č. 4: realizáciou sa kultúrny dom v Sárisápe stane energeticky úplne sebestačným. V rámci tejto aktivity bude využitá geotermálna energia na energetické účely.

V rámci aktivity č. 5 sa pripravia rôzne propagačné materiály a budú použité rôzne komunikačné prostriedky.
Navrhne sa nová web stránka. Predmetom aktivity je aj vypracovanie a príprava internetovej kampane, vydanie brožúrok, reklamných predmetov a príprava informačných tabúľ.

V rámci aktivity č. 6 budú organizované pravidelné stretnutia projektového manažmentu, otváracia a záverečná slávnosť, ako aj workshopy.

Predstavenie cieľových skupín

Priamo aj nepriamo sú zainteresované  malé a stredné podniky, miestne samosprávy, inštitúcie atď., ktoré používaním obnoviteľných energetických zdrojov môžu značne znížiť svoje poplatky za spotrebu elektrickej energie a tepla.

Hlavné priame cieľové skupiny:

  • poľnohospodárski producenti a organizácie regiónu
  • súčasní nezamestnaní, pre ktorých sa vytvárajú pracovné príležitosti

Nepriame cieľové skupiny:

  • celé obyvateľstvo regiónu
  • realizácia projektu sa nepriamo dotýka stavebných firiem, dodávateľov technológie atď.