Ochrana a tvorba životného prostredia i ochrana prírodných zdrojov sa stávajú predmetom rozsiahleho spoločenského a odborného záujmu. Zmena štruktúry svetového hospodárstva a spôsobu života si totiž vyžaduje nutnosť prechodu svetovej ekonomiky na bázu obnoviteľných zdrojov. Riešenie problému alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie vrátane zavádzania nových progresívnych technológií ochrany životného prostredia je predmetom štátneho záujmu takmer všetkých krajín, pretože má dopad na hospodársku a sociálnu sféru života.

Získavanie energie z biomasy patrí medzi najstaršie energetické technológie využívané ľudstvom. V rozvojových krajinách táto energia zostáva naďalej hlavným energetickým zdrojom. V súčasnosti vzhľadom na negatívne dopady využívania fosílnych palív na životné prostredie a neobnoviteľnosť týchto zdrojov, dostáva biomasa druhú šancu stať sa opäť dôležitým energetickým zdrojom v priestore európskej únie (EÚ). V blízkej budúcnosti bude zastávať významné miesto v palivovo-energetickej základni európskych krajín, vrátane Slovenska a to aj vo vzťahu k tomu, že Únia sa zaviazala do roku 2020 vyrábať 20% energie z obnoviteľných zdrojov.

Na stránke  Vám poskytneme prehľad o aktivitách našej spoločnosti. V súčasnosti, medzi naše hlavné aktivity patrí realizácia projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013: